Dai creps dl Sela: Agorà

Vender, 16.11.2018 da les 19.05-19.30

Agorà: L film documenter (3a pert)

Lukas Pitscheider de Urtijëi se dà ju cun film y à nstës realisà n film documenter ntitulà "Die letzten Österreicher von Königsfeld". L se trata de na mendranza che vif ti bosc di Carpac dl'Ucraina che l jëunn de Urtijëi ie jit a crì su y che l à documentà. Per chësc film, che unirà mustrà n auter ann ti chinos, à Lukas venciù l pest "True colors"

Trasmiscion de Ivan Senoner

Trasmiscion de n dumënia ai 18.11.2018

Te stua de Ruben Bernardi

Da canche l ie nasciù ie Ruben tacà sun l stuel a rodes. Ël descrij si malatia y coche l superea la pitla y gran deficulteies da uni di. Un n gran problem ie che la persones che l secudësc muda suvënz, va y vën. Ruben se mbincëssa perchël n’assistënza cun na majera continuità nce per l fat che cun l jì inant di ani saràl for plu limità te si ativiteies.

Trasmiscion de Simon Moroder